TARPTAUTINĖ STOVYKLA KRIUKUOSE


,,ŠARKA‘‘ IR VĖL ATSKRIDO

Nuskambėjus paskutiniam skambučiui, Kriukų pagrindinėje mokykloje dalis jos moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą, susirenka dienos stovykloje „Šarka“. Birželio 18-23 dienomis mokiniai stovyklavo ir šiemet.

Pirmadienio rytą stovyklautojai, kartu su mokytojais A. Radviliene, D. Rupulevičiene, O. Švediene, D. Milakniu, l.e. direktoriaus pareigas L. Eitkevičiene, susirinko į stovyklos atidarymą mokyklos sporto aikštelėje. Mokiniai draugiškai pasiskirstė į komandas, kūrė savo komandos emblemą, prisistatymą. Ši diena buvo skirta sportui: stovyklautojai dalyvavo linksmosiose estafetėse ir žaidimuose, mėtė baudas, žaidė kvadratą.

Antroji stovyklos diena – žinių ir mokslo diena. Mokytojos I. Kenzgailienė ir G. Kardušienė „vedžiojo“ mokinius po nuostabų žinių ir atradimų pasaulį. Supažindino juos su naujausiais mokslo atradimais, jaunaisiais mokslininkais. Mokytojos L. Kasiulienė ir V. Ruseckaitė surengė moksleiviams įdomų Protų mūšį.

Trečioji diena – muzikos ir šokių diena. Kartu su muzikos mokytoju A. Gruodžiu ir šokių mokytoja V. Dunduliene, stovyklautojai mokėsi dainų apie vasarą, šoko ritminius šokius. Buvo surenktas mini koncertas.

Ketvirtoji diena – turizmo diena. Stovyklos dalyviai, lydimi mokytojų S. Laukutienės ir R. Ivaškevičienės, pėsčiomis žygiavo į Skakų poilsio zoną. Ten vaikai žaidė „Bulvę“, krepšinį, kepė ant laužo dešreles. Svarbiausia vaikams buvo maudynės tvenkinyje.

Penktoji diena – stebuklų diena. Mokiniai vyko į Palangą prie jūros. Dėkingi Šiaulių aps. VPK Joniškio r. PK Veiklos skyriui už suteiktą materialinę pagalbą (iš projekto „Dėl moksleivių užimtumo priemonės vykdymo“ skirta 100 eurų mokyklinio autobuso kurui). Nors vanduo jūroje buvo šaltokas, siautėjo stiprus vėjas, stovyklautojams buvo tik dar smagiau. Kai kurie vaikai prie jūros buvo pirmą kartą. Palangoje, kartu su mokytojomis E. Čoj ir S. Laukutiene, moksleiviai aplankė Birutės kalną, skulptūrų parką, grožėjosi fontanais.

Šeštadienis – stovyklos uždarymas. Buvo aptartos visos veiklos, mokiniai apdovanoti už sportinius, meninius nuopelnus, pasidžiaugta smagiu ir turiningu laisvalaikiu. Stovyklautojams buvo surengtas vaišių stalas.

 

Soc. Pedagogė Salomėja Laukutienė                                                      


IŠVYKA Į PASVALIO DINO PARKĄ


TURIZMO DIENA KRIUKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis, Europos kultūros paveldo metai, vardiniai kabinetai, kurie pavadinti įžymių Joniškio krašto žmonių atminimui įamžinti, ir visa tai tinka Kriukų pagrindinei mokyklai. Dar reikėtų paminėti, kad ši ugdymo įstaiga yra sveikatą stiprinanti ir ekologinės kultūros vertybes puoselėjanti mokykla.

Birželio 12 dieną mokyklos geografijos, istorijos kabineto, kuris pavadintas profesoriaus Vinco Čepinskio garbei, šeimininkės mokytojos Rita Ivaškevičienė ir Vaida Dundulienė pakvietė mokinius ir mokytojus dalyvauti žygyje pėsčiomis į išnykusį Dargaičių kaimą netoli Pašvitinio, kur yra išlikę mokslininko gimtosios sodybos pamatai, atminimo lenta ir pasodintas ąžuoliukas. Kelias tolimas, apie dvidešimt penki kilometrai, tačiau savo ištvermę ir pagarbą kilniai asmenybei įrodė žygiuodami net 32 vyresniųjų klasių mokiniai ir 9 jų mokytojai. Maršrutas tęsėsi Skakų, Katinų, Darginių, Bučiūnų, Tubinių kaimais, stabtelėjant prie kiekvienos gyvenvietės pradžią žyminčios lentelės. Linksmai su dainomis ir šokiais keliaujant, su vietiniais gyventojais pasikalbant, pasiekėme V.Čepinskio gimtąją sodybą, kurioje įvyko integruota istorijos-geografijos pamoka apie profesorių. Mokytoja Rita Ivaškevičienė, subūrusi visus žygeivius į ratą, atskleidė šios kultūrinės, pažintinės, sportinės veiklos siekius. Ji tarė, kad ši vietovė mena gana senus laikus, t.y. 1871-uosius metus, kai Dargaičiuose, Kriukų valsčiuje, Rusijos imperijoje, Natalijos Rudytės ir Vinco Čepinskio namuose gimė mažasis Vinciukas, kuris tapo žinomu ir gerbiamu fiziku ir chemiku ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Mokinių kraštiečio sodyboje laukė staigmena – paslėptos užduotys indeliuose, kurias reikėjo patiems į grupeles pasiskirsčius ir panaudojant orientacinius gebėjimus, susirasti, susipažinti su pateikta informacija ir ją paskleisti kitiems. Iš pateikto aprašymo ir vietovės stebėjimo buvo galima susidaryti vaizdą, kaip pasikeitė šio nebeegzistuojančio kaimo aplinka. Praeityje Dargaičiuose tebuvo 7 stambesnių ūkininkų ir kelios mažažemių sodybos, o Čepinskių namai buvo pačiame kaimo viduryje, apsodinti topoliais, ąžuolais, liepomis, šermukšniais ir kitais medžiais, prie pirties spindėjo dvi kūdros. Iki šių dienų išliko tik gyvenamojo namo pamatai.

Jaunuoliai domėjosi V.Čepinskio šeima, mokslais, politine ir pedagogine veikla. Vincas užaugo gausioje šeimoje, turėjo daug brolių ir seserų, kurioje ir susiformavo savitos asmenybės bruožai: jo politinės pažiūros ir pasaulėžiūra, charakteris, laikysena, santykiai su kitais žmonėmis, laisvalaikio pomėgiai. Mokiniai sužinojo, kad šis profesorius universitete įkūrė Eksperimentinės fizikos ir Fizikinės chemijos katedras, parašė pirmuosius lietuviškus fizikos ir chemijos vadovėlius, buvo Steigiamojo Seimo atstovas, švietimo ministras, puikus fizikos mokytojas ir dėstytojas.

Viena iš užduočių buvo susijusi su profesoriaus atminimo įamžinimu. Dabar mokiniai žinos, kad ne tik mokykloje yra vardinis V.Čepinskio kabinetas, bet yra Kaune ir gatvė, mokslinė laboratorija ir net įsteigta vardinė stipendija Vytauto Didžiojo universitete labai gerai besimokantiems Informatikos ir Gamtos mokslų fakultetų studentams.

Mokiniai, ieškodami savo užduočių, rado nepaprastą daiktą, pakabintą kapsulę, o joje lapeliai su datomis ir pavardėmis. Šis radinys labai visus sudomino, kilo daug minčių, kas tai galėtų būti. Grįžę iš žygio į mokyklą, ieškojome internete informacijos, su kokiais įvykiais tai galima būtų susieti. Švietimo įstaigos pavaduotoja ugdymui, l.e. direktorės pareigas, lietuvių kalbos mokytoja Ligita Eitkevičienė užsiminė, kad tai galėtų būti susiję su piligriminėmis kelionėmis, todėl spėjame, kad profesoriaus V.Čepinskio gimtoji sodyba yra kultūros paveldo ir istorijos objektas, įtrauktas į šv. Jokūbo piligriminių kelių maršrutą Joniškio savivaldybėje, kuri yra įsijungusi į tarptautinį projektą.

Šio žygio akimirkas primins geografijos-istorijos kabinetui paruoštas mokinių stendas apie mokslininką Vincą Čepinskį ir patirti įspūdžiai besimokant socialinių mokslų kitose erdvėse. Jau kyla minčių, kaip galima dar kitaip įamžinti šio garsaus kraštiečio atminimą, kad jo nuopelnai Lietuvos mokslui, politikai, pedagogikai neliktų pamiršti jaunajai kartai.


SPORTO DIENA


IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ IKIMOKYKLINĖJE UGDYMO GRUPĖJE

Gegužės 30 dieną ikimokyklinėje ugdymo grupėje vyko šventė „Lik sveikas, darželi!“ Susirinkusiems į šventę tėveliams, seneliams vaikai dainavo daineles, deklamavo eilėraštukus. Šventės pabaigoje į priešmokyklinio ugdymo klasę išeinantiems vaikams įteikėme ikimokyklinio ugdymo programos baigimo diplomus, o Godai Čerkauskaitei, Širlei Žarytei ir Elingai Šidlauskaitei ir padėkos raštus už dalyvavimą sportinėse varžybose. Po šventinio koncerto vaikai kartu su tėveliais žaidė įvairius žaidimus ir linksmai leido laiką.

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Egidija Augulienė


PRIEŠMOKYKLINUKĖS PASIEKIMAI RAJONINIAME MOKINIŲ DARBŲ KONKURSE

Baigiantis mokslo metams Kriukų pagrindinės mokyklos priešmokyklinukė Karina Vėlykytė dalyvavo Joniškio rajono mokinių darbų konkurse „ŠEIMOS LAIŠKAS LIETUVAI“, skirto Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Konkursą organizavo Joniškio rajono švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba. Mergaitės atliktas darbas I ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje užėmė I vietą.

Vaikų atliktus darbus vertino Joniškio rajono švietimo ir sporto skyriaus specialistas, Joniškio rajono lietuvių kalbos mokytojas ir Joniškio rajono Meno mokyklos mokytojas. Kiekvienoje amžiaus grupėje 1 – 3 vietų laimėtojai apdovanoti laureatų diplomais.

Konkurso „Šeimos laiškas Lietuvai“ tikslas – skatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti, perteikti mintis ir emocijas apie šeimos ir Tėvynės svarbą, artimų žmonių bendravimo kultūrą savo sukurtuose laiškuose. Meninėmis priemonėmis kurti gražią Lietuvos ateitį, tausoti ir puoselėti savo krašto tradicijas. Stimuliuoti mokinių kūrybinį bei socialinį aktyvumą kuriant tėvynės ateities viziją. Įtraukti tėvelius ir ugdančius pedagogus į aktyvią kūrybinę meninę veiklą.

Vaikų darbai skirti konkursui buvo eksponuojami Joniškio rajono ŠC Pedagoginėje Psichologinėje tarnyboje.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vaida Zubavičienė


DVIRATININKAI 2018


DAILĖS KONKURSŲ LAUREATĖS

Į Lietuvos šimtmečiui skirtą miniatiūrų konkursą „Po Vyčio ženklu“ pakvietė Kauno dailės mokytojų metodinis ratelis. Energingai kūrę žymeklius knygai 8 klasės mokinės Gabrielė Palmileraitė ir Eglė Baranauskaitė pamėgo miniatiūrą. Tad merginos monotipijos ir mišria technika sukūrė piešinius ir šiam konkursui. Vertinimo komisija pastebėjo originalų Eglės darbą ir ji buvo apdovanota už dailės kalbos įvaldymą.

Eglė drauge su jau mažesnėmis dailės būrelio narėmis Saida Pavielkaite (4 kl.) bei Gabija Užkuraityte (3 kl.) dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse, kurį organizavo Panevėžio gamtos mokykla. Visos trys pelnė LAUREAČIŲ DIPLOMUS.

daileslaureates


PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ


MOKYKLOS GIMTADIENIS


2018-05-17 Skaistgirio gimnazijoje dalyvavome susitikime su „Sniego gniūžtės“ vadovu iš JAV Džeku Irvinu ir jo draugu Džonu Grossmanu.
Džonas papasakojo istoriją, kuria akcentavo, kad kiekvienas turime savo stipriąsias puses ir turime siekti užsibrėžtų tikslų. Kelios ilgai laukto susitikimo valandos „pakrovė“ SG komandą naujiems darbams ir dar aktyvesnei veiklai.

„Sniego gniūžtės“ koordinatorė Kriukų mokykloje Elena Čoj


INTEGRUOTA IKIMOKYKLINĖS UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ GAMTOSAUGOS IR DEŠIMTOS KLASĖS MOKINIŲ BIOLOGIJOS PAMOKA

Gegužės 9 dieną ikimokyklinės grupės vaikai dalyvavo integruotoje pamokoje. Kartu su biologijos mokytoja Danute Rupulevičiene ir 10 klasės mokiniais vaikai specialia gaudykle gaudė pievoje vabaliukus, juos dėjo į mėgintuvėlius ir nuėję į lauko klasę apžiūrėjo pro padidinamąjį stiklą. Vaikai skaičiavo kiek vabaliukai turi kojų, sparnų, lygino juos pagal dydį. Kartu su 10 klasės mokiniais piešė vabaliukus.

Ikimokyklinės grupės auklėtoja Egidija Augulienė


TYRĖJŲ DIENA KRIUKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Gegužės 8 d. į mūsų mokyklą buvo atvykę Klaipėdos Jūrų muziejaus darbuotojai, kurie vedė edukacines pamokas 1-10 kl. mokiniams.


RUSŲ KALBOS OLIMPIADA

Gegužės 3 dieną šeštokai, geriausiai mokantys rusų kalbą, rinkosi M. Slančiausko progimnazijoje. Čia vyko rajoninė rusų kalbos olimpiada. Mūsų mokyklą atstovavo Justas Stonkus ir Viltė Tvaskūnaitė. Šeštokai deklamavo eiles, pasakojo apie save, šeimą, savo klasę. Atliko įvairias užduotis raštu. Ir visos užduotys rusų kalba! Justui ir Viltei puikiai sekėsi bendrauti užsienio kalba, šiek tiek sunkiau sekėsi užduotys raštu. Nors rajone jie netapo nugalėtojais, bet mūsų mokykloje jie geriausiai rusų kalbą mokantys šeštokai.

                                                                                 Rusų kalbos vyr. mokytoja A. Radvilienė


MOKYKLA TAU IR MAN

Balandžio 26 dieną mūsų mokykloje vyko rajoninio projekto „Mokykla tau ir man“ renginys „Draugystės apyrankės“. Moderatorė – socialinė pedagogė Salomėja Laukutienė.

Į svečius atvyko Žagarės specialiosios mokyklos, „Saulės“ ir Gasčiūnų pagrindinių mokyklų bei M. Slančiausko progimnazijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir jų mokytojų (iš viso 16 mokinių).

Mokiniai susipažino su mokyklos muziejaus eksponatais, bandė save įsivaizduoti mokiniu prieš 70 metų (sėdėjo senuose suoluose, bandė rašyti plunksna). Po ekskursijos po mokyklą ir muziejų, mokiniai pynė Draugystės apyrankes ir dovanojo vieni kitiems. Susidraugavo, salėje buvo girdėti linksmas darbinis triukšmas. Mūsų mokyklos ketvirtokai pakvietė svečius pasivaišinti arbata ir naminiu pyragu. Po to mokiniai, susidraugavę ir susipažinę, žaidė judriuosius žaidimus.


 

PRISIDEDAME PRIE GAMTOS IŠSAUGOJIMO...

Š.m. balandžio 26 dieną JMM vyko respublikinio plakato konkurso-parodos „Medžiai-žemės plaučai“ dalyvių apdovanojimo šventė, edukacinis kūrybinių darbų seminaras... Geranoriškai sutiko dalyvauti ir mūsų mokyklos šeštos klasės mokinė Viltė Tvaskūnaitė, aštuntokės Eglė Baranauskaitė bei Gabrielė Palmileraitė.

Viltė ir Gabrielė pelnė nominacijas, dalyvavo performanse „Gyvybės medis“.

                                                                                                        Dailės mokytoja D.Butkienė


ŠAUNIAUSIO FIZIKO SEPTINTOKO KONKURSAS

Šių metų balandžio mėn. 17 d. mūsų mokyklos stipriausi fizikai dalyvavo tradiciniame M.Slančiausko progimnazijoje organizuotame „Šauniausio fiziko septintoko“ konkurse ir rajono 8 kl. fizikos olimpiadoje.

Mokyklai atstovavo 7 kl. mokiniai L.Petrauskas, G.Venskutė ir 8 kl. mokiniai T.Savickaitė, A.Ramonaitė, D.Jankauskas ir A.Sasnauskas.

Septintokai išbandė savo jėgas teorinėje ir praktinėje dalyse – sprendė testą, atliko praktines užduotis. Aštuntokai taip pat turėjo galimybę įsivertinti save tarpe kitų rajono mokyklų mokinių. Nors prizinių vietų ir nepelnė, bet įgijo žinių, pajuto savo galimybes, pabendravo su bendraamžiais. Mokiniai garbingai atstovavo mokyklai, nes rezultatai siekė viduriuką. Mokinius ruošė fizikos vyr. mokytoja G.Kardušienė.

2018fizika


SEKMADIENIO IŠVYKA Į TEATRĄ

Balandžio 15, sekmadienio,  rytą  septyniolika  penktosios, šeštosios ir septintosios klasės mokinių 

išvykome į Šiaulių dramos teatro spektaklį „Tegyvuoja Lambertas". Spektaklio  pradžia 12 valandą.

Geros valandos trukmės vaidinime betarpiškai dalyvavo ir patys žiūrovai. Spektaklis, pastatytas pagal Džanio Rodario pasaką, moko gražaus bendravimo, tolerancijos ir pagarbos, gebėjimo išgirsti šalia esantį ir jam padėti. Taip senjoras Lambertas, nuolat girdėdamas taisyklingai tariamą savo vardą, atjaunėjo ir savo išmone  džiugino aplinkinius. Spektaklius pasibaigus, ilgais aplodismentais jaunieji žiūrovai nenorėjo  atsisveikinti su aktoriais.

Grįždami namo, keliauninkai garsiai tarėsi, kada vėl galėtų  nukeliauti į panašų renginį. 

Lietuvių kalbos mokytoja Laima Kasiulienė


KONKURSAS „TEMIDĖ”

Š.m. balandžio 11 d. 15 val. Joniškio policijos komisariato salėje įvyko teisinių žinių konkursas „Temidė’’. Dalyvavo 4 rajono mokyklų komandos. Mūsų mokyklos komandą sudarė 5 aštuntos klasės moksleiviai: Andrėja, Karolina, Eidvilė, Arminas ir Gvidas.

I etape komandų nariai atsakinėjo į klausimus teisine tema. Mūsų komanda gerai atsakė į 16 klausimų (iš 20). II etape sekėsi kur kas prasčiau: sukti klausimai pasipylė iš įvairių temų ir sričių...

I vietą laimėjo žemės ūkio mokyklos „Smegenistų’’ komanda. Mūsų - „Teisuolių’’ – komanda liko trečia.


IŠVYKA Į KLAIPĖDĄ

Balandžio 04 dieną 8 klasės moksleiviai vyko į ekskursiją „Klaipėdos krašto egzotika“. Tai buvo „Šauniausios klasės 2017“ dovana!

Su Klaipėdos istoriją supažindino gidas Mindaugas Brazauskas. Mindaugas sutiko mus teatro aikštėje, nuėjome iki perkėlos. Kėlėmės į Smiltynę. Pasivaikščiojom po apylinkės, nuėjome prie jūros. Daug įspūdžių pasėmėme delfinariume. Aplankėme atnaujintą „Jūrų muziejų“. Mažosios Lietuvos muziejuje dalyvavome edukacijoje "Legendinė Klaipėdos virtuvė" (pyragas+kafija), sprendėme kryžiažodžius, gėrėme skanią kafiją, valgėme pyragą. Namo grįžome pilni įspūdžių.

                                                8 klasės vadovė Elena Čoj


SAVAITĖ BE PATYČIŲ

Kovo 19 dieną mokykloje (kaip ir visose ugdymo įstaigose Lietuvoje) startavo savaitė BE PATYČIŲ.

Pirmadienį vyresniųjų klasių mokinės Andrėja, Viginta, Karolina, Eidvilė vedė pamokėles pradinukams apie patyčias, jų žalą, pagalbą esant patyčioms. Devintokai Ernestas, Žilvinas ir 8 klasės mokinys Aivaras, paruošę skaidres apie patyčias, jas demonstravo ir atsakinėjo į klausimus 5–10 klasių mokiniams.

Antradienį didelė mokyklos mokinių dalis keliavo į svečius: lankėsi M.Slančiausko progimnazijoje, žemės ūkio mokykloje. Vyko renginiai Žemės dienai paminėti.

Trečiadienį 5–10 klasių mokiniai piešė plakatus „Patyčioms – NE!“

Ketvirtadienį 1–10 klasių mokiniai rašė DRAUGYSTĖS KNYGĄ (piešė savo draugus, kūrė eilėraščius, pasakojimus).

Penktadienį po 5 pamokų 5–10 klasių mokiniai susirinko į savaitės baigiamąjį renginį. Jo metu kiekviena klasė pristatė savo namų darbus.

10 klasės mokiniai atliko apklausą apie patyčias mūsų mokykloje, su rezultatais supažindino visus renginio dalyvius.

9 klasė piešė logotipą „Aš nesityčioju, nesityčiok ir tu!“ ir jį pristatė.

8 klasės mokiniai išjudino visus iš savo vietų nuotaikingu draugystės šokiu.

Septintokai sukūrė ir pristatė Draugiškos mokyklos taisykles.

6 kl. mokinės padeklamavo nuoširdų eilėraštį apie patyčias.

Penktokai nuotaikingai padainavo dainą „Geltonų plytų kelias“.

Mokyklos mokinių Prezidentė Andrėja ir 8 klasės seniūnė Karolina sukūrė fimuką – interviu apie patyčias mūsų mokykloje.

Šios veiksmo savaitės organizatoriai (mokyklos mokinių seniūnų taryba, mokyklos mokinių Prezidentė, socialinė pedagogė) mano, kad su šiais darbais ir renginiais prisidėjome prie pozityvaus mokinių bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimų ugdymo, užkertant kelią priekabiavimui ir patyčioms. Mūsų mokykloje visi turi jaustis gerai!


DEVINTOKAI IR DEŠIMTOKAI ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE

Kovo 22 dieną mūsų mokyklos devintokai ir dešimtokai vyko į Šiaulių profesinio rengimo centrą. Būtent šią dieną čia vyko profesijų šventė, pavadinta ,, Aš - super herojus‘‘. Tad mus pasitiko super herojais apsirengę moksleiviai. Atidarymo metu visus atvykusius pasveikino mokyklos vadovai, skambėjo dainos, puikiai šoko merginos.

Vėliau mokiniai galėjo dalyvauti įvairiuose mokymuose. Devintokai bandė pasimokyti dirbti su fotošopo programa. Dešimtokės Vitalija ir Vyginta išbandė save apdailos ir dažymo srityse. Joms puikiai sekėsi. Merginos turėjo, ką parvežti parodyti daugams.

Devintokai Justas ir Skirmantas mokėsi kompiuterinėmis programomis projektuoti baldus, pastatus. Nepanorę savęs išbandyti , ar ko nors pasimokyti mokiniai , turiningai leido laiką salėjė, kur buvo pristatytos įvairios specialybės.

Visus sudomino objektų projektavimas 3D formatu, robotų demonstraciniai gebėjimai.

Vyko loterija. Laimėjome galimybę pasidaryti manikiūrą, floristines apyrankes, tatuiruotes, pasisiūti krepšelius. Berniukus sudomino santechnikos darbai. Sugebėjusieji sujungti vamzdžius , gavo prizus.

Apžiūrėjome jau padarytus gaminius: pieštukines, inkilus, krėslą, apyrankes ir kitus gražius daiktus.

Gražiu siurprizu tapo mums susitikimas su buvusiu mokiniu Aurimu, kuris mus pavaišino gira.

Baigėme savo viešnagę ekskursija po mokyklą. Manau, kad išvyka buvo naudinga moksleiviams, ypač tiems, kurie baigę pagrindinę mokyklą, ruošiasi rinktis panašias specialybes.

Ona Švedienė


METODINĖ DIENA KRIUKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE RAJONO PAGALBOS SPECIALISTAMS

Kovo 21 dieną mūsų mokykloje buvo organizuota metodinė diena „Pagalba specialiųjų poreikių mokiniams pamokoje“. Į mokyklą atvyko rajono pagalbos mokiniui specialistai – specialieji pedagogai, logopedai. Jie stebėjo mokytojų ir specialiojo pedagogo vedamos atviras pamokas. Atviros pamokos vedė pradinių klasių mokytojai: O.Survilienė (1 kl.), Angėlė Čepaitienė (2 kl.), Regina Katinienė (3 kl.), Ilona Gylytė (4 kl.), matematikos mokytoja Irena Kenzgailienė (5 kl.), specialioji pedagogė Elena Čoj (spec. matematikos pratybos 2 kl. moksleiviams). Stebėtos pamokos buvo aptartos prie puodelio kavos.

                                    Mokyklos specialioji pedagogė Elena Čoj


ŽEMĖS DIENA JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE

Kovo 20 dieną 10 klasės mergaitės su socialine pedagoge lankėsi Joniškio žemės ūkio mokykloje. Mokiniai buvo pakviesti dalyvauti viktorinoje, skirtoje Žemės dienai paminėti. Buvo sudarytos mišrios dalyvių komandos: iš „Saulė“ , Gataučių pagrindinės, Kriukų pagrindinės ir ž. ū. mokyklos – iš viso 8 komandos, kurios turėjo sugalvoti sau pavadinimą. Pirma viktorinos dalis – protų mūšis. Klausimai apie šiukšlių rūšiavimą, perdirbimą, šiukšlių išsilaikymą gamtoje ir t.t. Antroje dalyje komandų dalyviai iš šiukšlių, įvairių atliekų kūrė „paveikslus“ , skirtus Lietuvos šimtmečiui. Mokiniai klijavo panaudotus kamščius nuo butelių, karpė, piešė, plėšė senus laikraščius. Salėje buvo girdėti malonus, draugiškas, darbingas šurmulys. Saldžiais prizais buvo apdovanotos 3 komandos, surinkusios daugiausia taškų.

Visi dalyviai vaišinosi karšta arbata ir kibinais. Susitiko su draugais, dalinosi įspūdžiais. Po to mokyklos darbuotojai supažindino su profesijomis, kurias galima įsigyti Joniškio ž.ū. mokykloje, vedžiojo po skyrius, demonstravo įrangą, mechanizmus, mokinių sukurtus darbus. Mergaitės susidomėjo virėjo, apželdintojo profesijomis.


 DEŠIMTOKŲ ŠIMTADIENIO ŠVENTĖ

Šiais metais tradicinis šimtadienio renginys vyko „netradicinėje‘‘ erdvėje. Devintokai pakvietė dešimtokus į „kazino‘‘ į didyjį lošimą. Vakaras prasidėjo kazino taisyklių skelbimu ir lankytojų patikrinimu. Įsitikinus, kad į kazino nepakliuvo „nepageidaujami‘‘ asmenys, dešimtokų pasveikinti ir palinkėti sėkmės buvo pakviesta pirmoji mokytoja Jolanta Bytautienė. Ji visus nustebino, primindama dešimtokams, kokie jie norėjo būti dešimtoje klasėje. Mokytojos sukurtas video filmukas pralinksmino ne tik buvusius auklėtinius, bet ir visus vakaro dalyvius.

Toliau sekė septintokų ir aštuntokų sveikinimai. Septintokai paruošė jiems viktoriną, o aštuntokai – šimto dienų kalendorių.

Vakaro vedančiosios pristatė visų dešimtokų, kaip „kazino lankytojų‘‘ dosje. Iš jo sužinojome, ką dešimtokai mano apie azartą, laimėtas ir pralaimėtas sumas, bausmes už azartinių žaidimų lošimą.

Koks kazino be muzikos ir šokių? Jau pirmosios užduoties metu dešimtokai turėjo įrodyti, kad jie moka šokti. Kiek vėliau savo šokį kazino lankytojams dovanojo septintokės. Mergaičių šokis tikrai papuošė renginį.

Na o dešimtokų ir jų auklėtojų Laimos ir Almos laukė dar ne vienas išbandymas. Dėl klasės „finansų“ grūmėsi mergaitės, užrištomis akimis apieškodamos klasiokus, kad šie „nepraloštų“ klasės fondo pinigų. Stipriausių plaučių savininkai bandė ,,neatiduoti“ savo karalių. O auklėtojoms teko pademonstruoti, ar gerai žino kazino terminologiją.

Po nelengvo „didžiojo lošimo“, devintokams teko pripažinti, kad dešimtokai - tikri kazino profesionalai, kad čia įgyta patirtis pravers jiems ateityje. Kad bet kurio egzamino metu sugebės iš rankovės išsitraukti reikiamą kozirį, iš pusės lūpų supras klasioko sufleravimą, viena akimi pamatys reikiamą atsakymą šalia sėdinčiojo užduočių lape, žinos, kad šypsena ir komplimentais galės papirkti bet kurį egzaminų komisijos narį (o gal net patį pirmininką). Tad jie buvo paprašyti pasidalinti savo sukauptais „turtais“, t.y. perskaityti testamentą.

Jie ne tik perskaitė jį, bet ir padainavo. Tad devintokams liko tik įteikti pusatestačius ir palinkėti sėkmės. Jų linkėjimus palydėjo daina.

Vakarą tęsėme vaišindamiesi skaniu tortu. O vėliau smagiai leidome laiką „kazino“ diskotekoje.

 

O.Švedienė


KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS


KONFERENCIJA M.SLANČIAUSKO PROGIMNAZIJOJE

Kovo mėn. 9 d. Joniškio M. Slančiausko progimnazijoje vyko rajono moksleivių konferencija „GARSŪS ŽIEMGALOS ŽMONĖS. MŪSŲ KRAŠTO PRAEITIS IR DABARTIS“. Mūsų mokyklos mokinės Gintarė Venskutė, 7 kl. ir Silvija Anilionytė, 10 kl. paruošė ir skaitė pranešimus apie garsius krašto žmones, kurių vardais pavadintos dvi mokyklos klasės. Gintarės V. pranešimas „Teodoras Grothusas ir mokykla“, o Silvijos A. – „Vinco Čepinskio nuopelnai mūsų kraštui“. Mokinėms buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės – knygos. Mokines konferencijai ruošė mokytojos I.Kenzgailienė ir R.Ivaškevičienė.


RAJONINIS MOKINIŲ RENGINYS „VERSLO GIJOS“

Š.m. kovo 8 d. mūsų mokyklos 9-10 klasių mokinių komanda: G.Barauskaitė, S.Bračkus, V.Didžkalnytė ir M.Galinauskas (mokyt. G.Kardušienė) vykome į Joniškio „Aušros“ gimnaziją, kurioje vyko rajoninis mokinių konkursas „Verslo gijos“.

Mus pasitiko šventinė mugė, kurioje galėjome paskanauti įvairių skanėstų, įsigyti suvenyrų, pagamintų gimnazistų ir svečių iš kitų mokyklų. Vėliau vyko viktorina, kurios užduotys buvo susietos su žemės ūkiu. Smagu buvo stebėti renginio vedančiąją, buvusią mūsų mokyklos mokinę Gabrielę Skirvainytę.

Komandos buvo sudarytos iš skirtingų mokyklų mokinių, tad reikėjo atrasti bendrą kalbą, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti. Iš pradžių buvo kiek nejauku, bet pradėjus bendrą darbą, viskas pasikeitė. Mokiniai išradingai demonstravo savo gebėjimus: dalyvavo žaidimuose, kūrė reklamas, sprendė užduotis – grandinėles ir pan. Jų atliktas užduotis vertino komisija. Pabaigoje visos komandos buvo apdovanotos dovanėlėmis. Tad sužinojome nemažai informacijos apie mūsų kraštą, susipažinome su kitų mokyklų mokiniais, turiningai praleidome laiką. Ačiū organizatoriams.


DAINŲ FESTIVALIS „DAINUOJU LIETUVAI"


ŠIMTMEČIO MOTYVAI KŪRYBOJE

Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje kasmet vyksta Joniškio rajono tautodailininkų ir amatininkų parodos. Muziejininkė pakvietė mus dalyvauti parodoje „Šimtmečio raštai tautodailės darbuose“.

Jaukioje salėje išeksponuota Kriukų pagrindinės mokyklos 6-8 kl. mokinių per technologijų pamokas sukurta kolekcija „Aksesuaras mokyklinei uniformai“ bei dailės-technologijų mokytojos D.Butkienės tapybos darbas „Sodyboje“, atliktas mišria technika.

Sukasi darbų ir parodų ratas...

Sausio ir vasario mėnesiais 5-9 klasių mokiniai dailės pamokose įnirtingai dėliojo mintis ties knygų skirtukais. Nedidelio formato kūrinėliuose bandė įvairias dailės technikas, priemonių galimybes, eksperimentavo. Kūrė ir individualiai ir grupelėmis. Paroda „Žymeklis“ eksponuota mokykloje vasario 16 paminėti skirtame renginyje, o šiuo metu yra iškeliavusi į Šaukėnų kultūros ir amatų centrą. 

Dailės-technologijų mokytoja D.Butkienė

aksesuar

6-8 kl. mokinių paroda „Aksesuaras mokyklinei uniformai"

sodyba

D.Butkienė „Sodyboje". Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

zymrekl

5-9 kl. mokinių darbelių paroda „Žymeklis" Šaukėnų kultūros ir amatų centre


 VAIKAMS – KNYGOS TIESIAI IŠ KNYGŲ MUGĖS

Vasario pabaigoje šalies sostinėje šurmuliavo tarptautinė Vilniaus knygų mugė, užėmusi visas LITEXPO parodų sales. Mugėje dalyvavo 370 dalyvių iš 9 pasaulio šalių, įvyko 564 renginiai, mugę aplankė daugiau nei 67 tūkstančiai lankytojų. Kriukų pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Aldona Radvilienė ir laikinai direktorės pareigas einanti pavaduotoja ugdymui Ligita Eitkevičienė taip pat viešėjo minėtame renginyje. Modernių naujovių, skaityklių, priemonių, gyvų susitikimų būta labai daug, tačiau vis tik labiausiai sužavėjo vaikų rašytojo, dailininko Kęstučio Kasparavičiaus šilta ir nuoširdi edukacinė vaikų kūrybos erdvė.

Pasižvalgyta po naujausių knygų, metodinių leidinių, kitų su knyga susijusių naujovių lentynas. Atsižvelgiant į galimybes, į mokyklos biblioteką parkeliavo pluoštelis pačių naujausių ir skaitomiausių vaikų ir paauglių literatūros leidinių. Į mokyklą pažadėjo atvykti vaikų rašytojas Remigijus Ruokis ir gamtos fotografas, rašytojas Marius Čepulis.

 


PADĖKOS UŽ DAILŲ RAŠTĄ IR KONKURSĄ „PIEŠINYS=MATEMATIKOS UŽDAVINYS", SKIRTUS LIETUVOS 100-MEČIUI


2018 M. VASARIO 16-OSIOS KREPŠINIO TURNYRAS, SKIRTAS LIETUVOS 100-MEČIUI


MASINĖ, BENDRA NUOTRAUKA, SKIRTA LIETUVOS ATKŪRIMO 100-MEČIUI


PRIEŠMOKYKLINUKĖS PASIEKIMAI RESPUBLIKINIAME PIEŠINIŲ KONKURSE

Kriukų pagrindinės mokyklos priešmokyklinukė Faustė Prušinskaitė su mama vasario mėn. dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkurse „Aš – tavo gimtinė vardu Lietuva“, kurį organizavo Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka“. Mergaitės piešinys šiame Respublikiniame konkurse užėmė II vietą.

Konkurso tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninę raišką, kūrybinius gebėjimus, įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio svarbumą. Puoselėti tautinę pilietinę savimonę, skatinti pasididžiavimą savo šalimi, būti svarbiais ir aktyviais valstybės piliečiais. Svarbu buvo sudominti vaikus naujais meninės raiškos būdais, technika ir jų įgyvendinimu. Skatinti domėtis Lietuvos papročiais ir tradicijomis. Ugdyti tautiškumo ir pilietiškumo jausmą, meilę savo gimtam kraštui. Skatinti kūrybinį aktyvumą, išradingumą, estetinį suvokimą.

Konkurso parodos darbai eksponuojami Alytaus miesto savivaldybėje, lopšelio-darželio „Pasaka“ parodų galerijoje ir lopšelio-darželio „Pasaka“ internetinėje svetainėje.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja V. Zubavičienė


LIETUVĖLE, TAU JAU ŠIMTAS...

Minint Lietuvos gimtadienį Kriukų mokyklos priešmokyklinukai pasistengė sudalyvauti įvairiose kūrybinių darbų parodose, eilėraščių konkursuose ir net kūrė pasakas Lietuvai.

Priešmokyklinukė Aurėja Sutkutė su mama dalyvavo Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ organizuojamame Respublikiniame projekte „AŠ – LIETUVIS(-Ė)“, Lietuvos šimtmečiui paminėti. Šio projekto tikslas – sukurti Lietuviškų pasakų knygą. Knyga iliustruota vaikų piešiniais. Vaikai buvo skatinami perteikti lietuvių kalbos grožį bei atskleisti kūrybinius dalyvių gebėjimus.

Knygelę „Pasakos iš širdies“ sudaro šimtas lietuviškų pasakų, kurios iliustruotos pačių pasakų kūrėjų, pasitelkiant įvairias meninės raiškos priemones, net ir netradicines. Šiomis pasakomis siekiama perteikti lietuvių kalbos grožį, skatinama grožėtis ir puoselėti savo kalba bei ja didžiuotis.

Tajus Žvirblis su mama dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ organizuojamoje Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų foto koliažų parodoje, skirtoje Lietuvos šimtmečiui paminėti „YRA TOKIA ŠALIS...“. Parodos tikslas – atskleisti vaikams Lietuvos miestų grožį ir patirti džiaugsmą stebint, gėrintis, lankantis, fotografuojant savo šalį. Parodoje eksponuojami darbai iš skirtingų Lietuvos miestų. Tai puiki galimybė vaikams pažinti savo kraštą, susipažinti su kitais Lietuvos miestais. Fotokoliažų paroda eksponuojama Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ svetainėje.

Visi mokyklos priešmokyklinukai su malonumu sudalyvavo Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ organizuojamoje Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „MAŽOJ ŠIRDELĖJ-LIETUVA“, skirtai Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Įvairiaspalvių piešinių, atliktų įvairiomis technikomis, sulaukė iš visos Lietuvos. Iš viso darbų sulaukta 850. Piešiniai eksponuojami Kelmės kultūros centre, Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje, lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Parodos fotografijomis pasigrožėti galite Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ svetainėje.

Priešmokyklinukai taip pat išbandė save dalyvaujant Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ organizuojamoje Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų parodoje „Rašau žodį „Lietuva“. Parodos tikslas – puoselėti patriotiškumą, vaikų tautiškumą, vertybines nuostatas bei menines idėjas. Dalyvaujant ieškojome netradicinių raiškos priemonių bei atlikimo technikų rašant žodį „LIETUVA“. Dalyvaujant projekte įgyvendinome vaikų kūrybines idėjas, suteikėme žinių apie Lietuvos istoriją. Lavinom vaikų skaitymo ir rašymo pradmenis. Dalyvaujant parodoje iš vaikų ir iš pieštukų sudėliojome žodį „LIETUVA“. Kriukų mokyklos priešmokyklinukų parašytais žodeliais galite pasigrožėti parodos eksponavime https://rasaulietuva.blogspot.com

Dalyvavome Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ organizuojamoje pilietinėje iniciatyvoje „Piešiu – rašau laišką“. Pilietinė iniciatyva buvo skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti, prisimenant kiek yra žmonių, esančių slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigose. Savo darbeliais – atvirukais, pradžiuginome slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigose esančius žmones, parodėme savo draugiškumą ir empatiją. Vaikai buvo skatinami kūrybiškai ir išradingai taikant įvairias meninės raiškos formas, technikas, medžiagas kuriant atvirukus. Skatinome pamąstyti ir diskutuoti, kodėl turime elgtis draugiškai, rūpintis kitais ir stengtis tuos žmones suprasti. Vaikų darbai buvo padovanoti VŠĮ Vikpėdės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje esantiems žmonėms.

Gabrielė Kancevičiūtė su mama dalyvavo Šiaulių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ organizuojamoje Respublikinėje nuotraukų parodoje „Trispalviai skanumynai vaikams“. Šios parodos tikslas skatinti vaikų, tėvų, pedagogų bendradarbiavimą atliekant kūrybinę užduotį. Sudaryti sąlygas meninei ir kūrybinei saviraiškai. Mergaitė su mama sukūrė tortą, kuriame atsispindėjo Lietuvos trispalvės spalvos. Paroda pasigrožėti galite www.ziburelis.mir.lt

Priešmokyklinukas Mantvydas Beržinskas su savo mama dalyvavo Marijampolės lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuojamoje Tarptautinėje fotonuotraukų parodoje „Mano Lietuva lego pasaulyje“. Parodos tikslas – puoselėti tautinę ir pilietinę savimonę ugdant vaiko (gyvenančio Lietuvoje ir užsienyje) emocinį intelektą, skatinant kūrybinę raišką bei siekiant individualios vaiko pažangos. Berniukas su mama lego kaladėlių pagalba sukonstravo „Idėją Lietuvai“ ir sukūrė trumpą istoriją.

Aurėja Sutkutė ir Roberta Norbutaitė dalyvavo Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ organizuotame Rajoniniame eilėraščių konkurse „Mano Lietuva“. Rytis Spudas ir Emilis Karužna dalyvavo eilėraščių konkurse „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“, kurį organizavo Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“. Konkursų tikslai – paminėti atkurtos nepriklausomos Lietuvos 100-metį, skatinant vaikų meninę raišką, lavinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbines kompetencijas. Vaikai buvo skatinami pažinti ir mylėti savo tėvynę Lietuvą, puoselėti tautos istoriją ir tradicijas. Taip pat buvo siekiama, kad vaikai patirtų džiaugsmą ir dvasinį tobulėjimą. Skatinti domėjimąsi vaikiška poezija. Apie vykusius eilėraščių konkursus plačiau galite sužinoti Joniškio lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ir Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ svetainėse.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja V. Zubavičienė


SUSITIKIMAS SU SEIMO NARIU A.GUMULIAUSKU

Šiandien mokykloje viešėjo LR Seimo narys, profesorius Arūnas Gumuliauskas. Susitikime su vyresniųjų klasių mokiniais ir mokytojais svečias papasakojo apie svarbiausių valstybinių švenčių ištakas, surengė trumpą valstybingumo žinių konkursėlį ir, linkėdamas būti savo krašto patriotais, mokyklai padovanojo istorinę Lietuvos vėliavą. Nuo šiol valstybinių švenčių metu ji šalia mokyklos plevėsuos kartu su trispalve mūsų šalies vėliava.


„BŪKIME KARTU“ MŪSŲ MOKYKLOJE!

Š.m. vasario 19 dieną mūsų mokykloje vyko tradicinis rajoninis renginys „Būkime kartu“. Dalyvavo trijų mokyklų –  M.Slančiausko progimnazijos, Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklos, Kriukų pagrindinės mokyklos –  komandos. Komandą sudarė šeši 5-8 klasių moksleiviai.  Šilto ir nuotaikingo bendravimo metu dalyviai puošė draugystės medį „Lietuvai – 100!"

Mokyklos specialioji pedagogė Elena Čoj


50 KLAUSIMŲ LIETUVAI 

Kriukų pagrindinė mokykla iškilmingai ir neįprastai pasitiko Lietuvos 100-ąjį jubiliejų. Vasario 14 dieną įvyko proto mūšis „50 klausimų Lietuvai“, kuriame rungėsi 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai. Buvo sugiedota Tautiška giesmė, atlikta daina ir šokis pagal V.Kernagio kūrybą, mūsų tėvynei skirti. Pasisekė suburti mišrias komandas bendram tikslui: pasivaržyti, kas geriau pažįsta Lietuvą, žino jos praeitį ir svarbiausius istorinius įvykius, geografijos rekordus, gamtos įvairovę, iškilias mokslo ir meno asmenybes. Ekrane matomos pateiktys su vaizdais, klausimais ir gebėjimas į juos atsakyti, ugdė jaunuolių pilietinius ir patriotinius jausmus, savigarbą ir pagarbą šalies žmonėms, gamtai, burė komandiniam darbui ir lavino bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. Po įvykusių trijų turų paaiškėjo, kad visos komandos beveik lygiavertės, nes jų surinktų taškų suma mažai skyrėsi. Protmūšį vainikavo merginų pergalės šokis nugalėtojams, o nugalėtojais buvo visi, nes savo žiniomis iš įvairių mokomųjų dalykų įrodė, kaip jie didžiuojasi, kad yra Lietuvos vaikai, kad jie brangina savo gimtąjį kraštą, savo mokyklą, savo žmones.


MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Sausio 30 dienos popietę mokyklos Aktų salėje vyko meninio skaitymo konkursas, skirtas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui. Viduržiemio šaltį tirpdė jausmingi, nuoširdūs mokinių balsai, jų pastangos perteikti kūrinio mintį, idėją, paveikti klausytojus. Dalyvių jaudulį sklaidė  renginį vedusių dešimtokių D. Jokšytės ir S. Anilionytės palinkėjimai. Konkurse dalyvavo dvidešimt keturi 0-8 klasių mokiniai, ypač džiugino gausus pradinukų būrelis. Dalyvius vertino lietuvių kalbos mokytoja metodinimkė L. Eitkevičienė ir pavaduojanti vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja A. Bajalienė. Vertinimo komisijai nebuvo lengva išrinkti geriausius.

Padėkos raštais apdovanojami šie mokiniai: Orinta Vanagaitė 1 kl., Karolis Kalinauskas 1 kl., Danielė Nainytė 2 kl., Fausta Miravičiūtė 2 kl., Ugnius  Gelažius 3 kl., Amanda Traškinaitė 4 kl., Vaida Vaitekūnaitė 4 kl., Rytis Spudas 0 kl., Roberta Narbudaitė 0 kl., Darius Ramonas 5 kl., Urtė Žvirgždaitė 6 kl., Andrėja Rutkevilytė 8 kl., Gabrielė Palmileraitė 8 kl.

Padėkos raštai įteikti ir trečiokams: Simonai Gasiūnaitei, Emai Gasiūnaitei, Andrėjai Ušpuraitei, Gabijai Užkuraitytei, Nojui Katinui ir Rokui Kancevičiui, pristačiusiems  literatūrinę kompoziciją „Lietuvą mes mylim”. Jiems tenka garbė savo pasirodymu pradėti 26 - ąjį kartą vysiančio tradicinio Kriukų seniūnijos krepšinio turnyrą, skirtą Vasario 16 - ajai paminėti.

I vietos nugalėtojai dalyvaus meninio skaitymo konkurso rajono etape, tai Aurėja Sutkutė 0 kl., Milda Gaurilovaitė 1 kl., Eligijus Karžiniauskas 2 kl., Aurimas Šiudeikis 4 kl., Eidvilė Griškaitė 8 kl., Karolina Kazakevičiūtė 8 kl.

Ačiū visiems konkurso dalyviams, gimtosios kalbos puoselėtojams!

                                                                               Lietuvių kalbos vyr. mokytoja Alma Bajalienė


2018 M. UŽGAVĖNĖS


8 KLASĖS MOKSLEIVIAI LANKĖSI  LK KOP ORO GYNYBOS BATALIONE RADVILIŠKYJE

Š. m. sausio 30 d. Oro Gynybos Batalioną aplankė 8 klasės moksleiviai. Jie turėjo galimybę susipažinti su Oro gynybos batalionu, kario profesija, ekipuote ir oro gynybos ginkluote.


JONIŠKIS  MŪSŲ ŠIRDYSE

Sausio 24 d. Kriukų pagrindinės mokyklos I-II klasių mokiniai su mokytojomis išvyko į ekskursiją į Joniškio rajono policijos komisariatą ir į Joniškio  istorijos ir kultūros muziejų.

Atvėrus policijos komisariato duris, pasitiko Joniškio policijos bendruomenės pareigūnas A.Sakalauskas ir nuostabusis policininkų pagalbininkas AMSIS.

Amsis mus palydėjo į salę kur vaikams policijos pareigūnas pasakojo apie savo darbą ir labai įdomią kasdienybę.

Policininkai ne tik dieną ir naktį saugo mūsų ramybę, bet turi galimybę ir mankštintis, sportuoti. Vaikams buvo parodyta policijos mašina su puikia įranga. Pareigūnas papasakojo, kad jeigu vaikas pasimeta ar pasiklysta kitame mieste, policininkų pagalba surandami vaiko tėvai ir su jais susisiekiama, naudojant kompiuterinę įrangą.

Labai maloniai pabendravome su pareigūnais, nusifotografavome ir visi nusprendėme užaugę būti policininkais.

Su pakylėta nuotaika pravėrėme Raudonosios sinagogos duris.  Mūsų laukė muziejaus darbuotojai D.Vičas ir S.Jonkutė. Jie labai įdomiai ir suprantamai papasakojo apie žydų tautos kultūrą, istoriją ir tikėjimą. Baltojoje sinagogoje išgirdome ir stebėjome filmuką  kaip kūrėsi mūsų miestas ir rajonas.

Vaikai susidomėję  apžiūrinėjo parodos eksponatus, kurie paslaptingai buvo pasislėpę už mažų durelių.

Jaudi ir nuotraukos skirtos LIETUVOS nepriklausomybės 100 – mečiui ,,Netekčių istorija“.

Pilni įspūdžių išskubėjome į Joniškio istorijos ir kultūros muziejų.

Mūsų laukė  L.Vaitekūnienė, V.Vitkauskienė,  V.Stulgienė.   Muziejininkė Lina  mokiniams priminė, kad artėja Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - metis ir kiekvienam lietuviui patys brangiausi simboliai yra vėliava, herbas ir himnas. Paukštis - laisvės simbolis. Todėl vaikai padedami muziejininkių Vitos ir Vilmos pasigamino ,,Laisvės paukštelius“. Šie laisvės simboliai iškeliavo su mumis į mokyklą.

Pasirodo - nereikia vykti labai toli, kad pamatytum  tiek daug...

                                 Mokytojos O.Survilienė  ir  A.Čepaitienė


2018 M. SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMAS


5-10 KLASIŲ KALĖDINIS RENGINYS

 


 ŠVENTĖ IKIMOKYKLINĖJE GRUPĖJE

„PRIE KALĖDINĖS EGLUTĖS”

Baigėsi dar vieni metai. Mūsų mokyklai jie buvo jubiliejiniai.Visus metus mokykloje vyko jubiliejui skirti įvairūs renginiai. Gruodžio 22 dieną ir ikimokyklinėje grupėje vyko šventė „Prie Kalėdinės eglutės”, kuri buvo skirta ne tik artėjančioms Šventų Kalėdų šventėms, bet ir besibaigiantiems jubiliejiniams mokyklos metams. Tęsdami mokyklos jubiliejaus šventės temą, ikimokyklinės grupės vaikai tėveliams vaidino lietuvių liaudies pasaką „Žiogas ir Skruzdė”. Vaikams vaidinimui padėjo ruoštis muzikos mokytojas Algimantas Gruodis ir tėveliai. Su mokytoju vaikai mokėsi dainelių, o tėveliai juos vaidinimui papuošė gražiais vabaliukų kostiumais. Po vaidinimo mus aplankė Kalėdų senelis ir jo pagalbininkė Snieguolė. Visi su Kalėdų seneliu šokome ratelius, dainavome. Vaikai seneliui deklamavo eilėraštukus, o Eivutė pasekė net pasaką.  Išlydėję Kalėdų senelį ir Snieguolę, visi valgėme šventinį tortą ir linksmai leidome laiką.

Ikimokyklinės grupės auklėtoja Egidija Augulienė